ALGEMENE VOORWAARDEN

VERKOPER
Home Delight heeft haar maatschappelijke zetel te:
Langestraat 5, 3190 Boortmeerbeek (B)
BTW nummer is BE 0500 884 838
IBAN: BE18 001 6805703 65
("Verkoper").

ALGEMEEN
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Home Delight. Door het tot stand komen van een overeenkomst tussen de klant en Home Delight middels de procedure zoals deze is omschreven, accepteert de klant de voorwaarden.
Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met Home Delight zijn overeengekomen.
Home Delight heeft te allen tijde het recht de voorwaarden en de inhoud van de Home Delight website te wijzigen.
Er kunnen geen rechten worden ontleend aan op de website getoonde afbeeldingen of voorbeelden. Home Delight is ten allen tijde gemachtigd illustraties te wijzigen

AANBIEDINGEN EN OVEREENKOMSTEN
Tijdens de periode die we in ons aanbod vermelden, wijzigen onze prijzen niet, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
Onze prijzen zijn inclusief alle belastingen, BTW, taksen en diensten. Je komt dus nooit voor verrassingen te staan. We kunnen wel beslissen om bovenop de aankoopprijs ook de verzendkosten aan te rekenen. In dat geval melden we dat altijd voordat je je aankoop definitief plaatst.
Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Home Delight. Home Delight is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Home Delight dit mee binnen 14 werkdagen na ontvangst van de bestelling.
Deze overeenkomst bevat alle tussen de klant en Home Delight gemaakte afspraken en treedt in de plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en/of afspraken tussen de klant en Home Delight.
De administratie van Home Delight geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan Home Delight verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Home Delight verrichte leveringen. Home Delight erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de voorwaarden erkent de klant dit eveneens.
De ontvangstbevestiging vermeldt in ieder geval de volgende informatie: een omschrijving van het product dat door de klant gekocht is en het aantal door de klant gekochte producten; de prijs van het product; klantgegevens als naam, factuuradres, adres waar het product naar toe gestuurd wordt en e-mailadres van de klant; het ordernummer van de overeenkomst; het e-mailadres en telefoonnummer van Home Delight, waar de klant met vragen omtrent de bestelling terecht kan.
Home Delight levert niet aan minderjarigen of onbekwaam verklaarden, wanneer de bestelling onvolledig of onjuist is, of wanneer vorige bestellingen niet correct betaald werden.

LEVERING
Alle goederen worden geleverd op het door jou bij je bestelling aangegeven leveradres. Er wordt bij het plaatsen van uw bestelling minstens 2 keer gevraagd om uw adresgegevens na te kijken. Wanneer er bij de bestelling toch nog een foutief of onvolledig verzendadres wordt opgegeven en de zending is teruggekeerd naar Home Delight dienen er opnieuw de afgesproken verzendingskosten betaald te worden als u alsnog de goederen wenst te ontvangen. U kunt de goederen ook kosteloos komen afhalen na afspraak. Wanneer de goederen niet terugkeren naar Home Delight dient de gehele order opnieuw geplaatst te worden.
De opgegeven levertijden gelden vanaf het moment van ontvangst van betaling door de klant.
Als wij niet tijdig kunnen leveren, verwittigen wij je altijd voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn. Als wij dat niet doen, kan je kosteloos afzien van je bestelling. In dat geval betalen wij je uiterlijk binnen 60 dagen na ontbinding terugbetalen.

Onze verzendingen gebeuren steeds op ons risico. Je hoeft je dus geen zorgen te maken om goederen die verloren gaan in de post. Als je ons echter goederen terugzendt binnen de 14 dagen na aankoop omdat je ze liever niet wil houden, ben jij verantwoordelijk voor het transport.

Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die je had besteld, moet je dit zo snel mogelijk en zeker binnen de 48u melden en de artikelen naar ons terug sturen binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst.
We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen

EIGENDOM
De geleverde goederen blijven onze eigendom tot de volledige betaling van de prijs, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen. Bij niet betaling behouden wij ons het recht voor de goederen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de Koper.

KLACHTEN
Klachten dienen, om ontvankelijk te zijn, ons toe te komen:
a) in geval van klacht wegens niet-conforme levering, acht (8) dagen na de levering
b) in geval van verborgen gebreken, acht (8) dagen na ontdekking van het gebrek of na het moment waarop dergelijke ontdekking redelijkerwijze had kunnen gebeuren. Het in ontvangst nemen van de goederen door de Koper dekt elk mogelijk gebrek of niet-conformiteit die dan kon worden vastgesteld.

WAARBORG
Onze waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek.
Wij staan enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout. Wij zijn niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de Koper geleden.

RUILEN EN RETOURNEREN
In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de Wet van 14 juli 1991 heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Ingeval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen op eigen risico en kosten terugsturen naar Home Delight, Langestraat 5, 3190 Boortmeerbeek, België. Goederen die specifiek voor de Koper ontworpen zijn of die snel kunnen bederven worden niet teruggenomen en de Koper kan zich dus niet beroepen op het verzakingsbeding.

OVERMACHT
Wij zijn niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle, inbegrepen produktieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

PRIJZEN EN BETALING
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro`s, inclusief BTW en exclusief verpakkings- en verzendkosten, welke genoemd worden bij de productinformatie, tenzij anders vermeld.
Wij kunnen enkel betaling via de betaalmodules die we op onze website aanbieden aanvaarden. Dit zijn Visa/Mastercard, Bancontact, Ideal, Maestro, Paypal, overschrijving (SEPA).
Om een veilige online betaling en de veiligheid van je persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heb je geen speciale software nodig. Je herkent een veilige SSL-verbinding aan het "slotje" in de onderste statusbalk van je browser.

PERSOONSGEGEVENS
Door te bestellen op de internet site van Home Delight, staat de Koper uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame. De verwerking voor marketingdoeleinden en de geïndividualiseerde reclame gebeurt enkel indien de klant zich hiertoe uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard tijdens het orderproces. Home Delight zal de gegevens niet mogen overmaken aan derden. De Koper heeft voor alle gegevens het recht op inzage en verbetering. De Koper heeft ten allen tijde het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden. Voor meer informatie wordt de Koper uitgenodigd zich te wenden tot het openbaar register bijgehouden door de Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer te Brussel.

TOEPASSELIJK RECHT
Alle overeenkomsten afgesloten met Verkoper worden beheerst door het Belgisch recht. De Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd.

CONTACT
Heb je verder nog vragen, dan horen we dit graag op info@homedelight.be(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2012 - 2018 HOME DELIGHT | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Deze website maakt gebruik van cookies. Accepteren Meer informatie